Sunday, June 26, 2011

...

 هیچکس این‏جا نمی‏نویسد.
این‏جا مُرد...
استحاله در متن...


Thursday, June 16, 2011

11

از پیری می‌ترسید. این را می‌شد از روی ماسکِ خیار رویِ صورتش هم دید. لاکِ قرمز می‌زد که جوان بماند.
بیست و شش سالش بود، که مُرد.

Friday, June 10, 2011

10

مرد موهای ِ حنایی ِ زن را می پرستید.
زن که موهایش را کوتاه کرد، مرد مرد.

Wednesday, June 8, 2011

9

خانم، امروز پنجاه و هشت سالش شد.
آقا، وقتی خانم چهل و پنج سالش بود، مُرد.

Wednesday, June 1, 2011

8

.مُرد